ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤศจิกายน 2556 / 23:39:46  
จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2557 ใช้งบประมาณ 47.4 ล้านบาท  จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2557 ใช้งบประมาณ 47.4 ล้านบาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 ซึ่งมีแผนดำเนินงาน 7 แผนงาน 483 กิจกรรม งบประมาณ 47,413,343 บาท

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
หน่วยงานต่างๆได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนงาน 7 แผนงานได้แก่ แผนการสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แผนการความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนการสกัดกั้นยาเสพติด แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ และแผนการบริหารจัดการงบประมาณรวม 483 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 47,413,343 บาท

ข่าวโดย : นศ.ฝึกประสบการณ์ ธีรันญา ธรรมานุวงศ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738