ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 พฤศจิกายน 2556 / 16:48:09  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ภายใต้ MOU เฉพาะกรณีครบวาระการจ้างงาน 4 ปี

นายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมจัดหางานและทางการเมียนมาร์ได้ประชุมหารือระดับวิชาการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ภายใต้ MOU โดยขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ให้นายจ้างและสถานประกอบการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารดังนี้ หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน หนังสือแต่งตั้งพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาต บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สัญญาจ้างงาน แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองเมียนมาร์ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกและหน้าประทับตราวีซ่า สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว(โควตา)และสำเนาหนังสือยืนยันโควตา หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานนายจ้าง หลักฐานการมอบอำนาจ เป็นต้น ทั้งนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า กรณีนายจ้างมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มอบอำนาจให้พนักงาน ให้แนบหลักฐานแสดงการเป็นพนักงานด้วย มอบอำนาจให้บริษัทจัดหางาน ให้แนบสำเนาใบอนุญาตจัดหางาน(จง.3)สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาต หากมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัทจัดหางานจะต้องแนบสำเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย หากนายจ้างหรือสถานประกอบการมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย หมายเลยโทรศัพท์ 053-223855 -6 ,085-6955573 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cmemloyment.org

ข่าวโดย : ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738