ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤศจิกายน 2556 / 15:25:05  
สสค. ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด สู่ 6 ศูนย์ตำบลในจังหวัดน่าน สสค. ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด สู่  6  ศูนย์ตำบลในจังหวัดน่าน
คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนจังหวัดน่าน (สสค.) ได้สนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัดน่าน ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี"

สสค. ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด สู่ 6 ศูนย์ตำบลในจังหวัดน่าน คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนจังหวัดน่าน (สสค.) ได้สนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัดน่าน ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มีองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายใน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลสะเนียน ตำบลกองควาย ตำบลศิลาเพชร ตำบลไชยวัฒนา ตำบลงอบ และตำบลปอน เพื่อระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากร หน่วยงานทุกภาคส่วน ต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด มีเป้าหมายยกระดับการศึกษาและเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด สร้างวิสัยทัฯน์จังหวัดและจัดกระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานทางปัญญา บูรณาการเป้าหมายร่วมกัน และวางระบบหรือริเริ่มมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้ สสค.ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดดีเด่น ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” จังหวัดละไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นส่วนของงบประมาณตามโครงการที่ สสค.จัดสรรให้ หากแต่การดำเนินโครงการนั้น จังหวัดควรระดมทรัพยากรจากพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 18 เดือน เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ไปสิ้นสุดโครงการไม่เกินเดือนเมษายน 2557

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์ วัฒนาพันธุ์/ข่าว/บรรลือ อินต๊ะไชย/ภาพ/สว
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738