ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2556 / 16:29:14  
กสทช. ประกาศต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กสทช. ออกประกาศให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่มีความประสงค์จะต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ ให้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข การทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง
กสทช. จึงขอแจ้งผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่มีความประสงค์จะต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ ติดต่อยื่นเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ, เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ทดลองประกอบกิจการฯ (กลุ่มคน/นิติบุคคล), กรณีมอบอำนาจ ให้จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ, ผังรายการหลักของสถานี, กรณีที่ผู้ทดลองประกอบกิจการฯ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการฯ ให้ยื่นเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร และตรวจสอบรายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลงได้ที่ http://broadcast.nbtc.go.th สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอ ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงาน กสทช. บัญ๙ที่ ๑” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๙๙ – ๒ – ๙๖๑๔๐ – ๐ และแนบสำเนาใบนำฝากมาพร้อมกับแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ กิจการฯ และเอกสารหลักฐานประกอบ โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑) อาคารเอ็กซิม เลขที่ ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๑๑, ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738