ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2556 / 11:11:57  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา แนะผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทันตกรรมในปี 2556 ยื่นเรื่องเบิกสิทธิทำฟันภายใน 1 ปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา แนะผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทันตกรรมในปี 2556 ยื่นเรื่องเบิกสิทธิทำฟันภายใน 1 ปี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา แนะผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทันตกรรมในปี 2556 ยื่นเรื่องเบิกสิทธิทำฟันภายใน 1 ปี

นางสาวอรสา จุ้ยสาย ประกันสังคมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นปีผู้ประกันตนจะยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรณีทันตกรรม เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฏหมายประกันสังคม คือจะต้องยื่นเบิกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้ประกันตนที่ไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ในปี 2556 เข้าไปติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ ทั้งนี้การยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมภายใน 1 ปีนั้น ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันเข้ารับบริการทางแพทย์ที่ระบุในใบรับรองแพทย์เป็นหลัก โดยนับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2557
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา กล่าวอีกว่า สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดยไปรับบริการทันตกรรมที่สถานพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมที่ใดก็ได้ และนำใบเสร็จมาเบิกคืนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 600 บาท/ปี ในกรณีใส่ฟันเทียมฐานอคริลิกชนิดถอดได้บางส่วน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท หากใส่มากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ในกรณีใส่ฟันเทียมฐานอคริลิกชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟังเทียมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท และสูงสุดไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนคือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) พร้อมใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝานธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) โดยมี 9 ธนาคารให้บริการ ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ธนาคาร ซี.ไอ.เอ็ม.บี.ไทย หากผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โทร.054-484001 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738