ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ธันวาคม 2556 / 15:12:46  
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดประชุมโครงการประชุมสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ดังกล่าวกว่า ๒๐๐ คน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ( สบร ) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สป.ทส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ( กบร. ) พิจารณาเห็นว่าคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ( กบร.จังหวัด ) เป็นกลไกลสำคัญในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในระดับจังหวัด จึงสมควรได้มีการซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐของ กบร.แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานของรัฐส่วนกลางที่ประจำการในท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่รับผิดชอบพื้นที่ นายอำเภอท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ และหัวหน้าส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประสานการปฏิบัติราชการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตามหลักการบูรณาการ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐของ กบร. รวมทั้งงานแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของรัฐระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738