ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ธันวาคม 2556 / 21:16:47  
ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมการมีส่วนร่วมย่อยครั้งที่ 2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยีบริเวณชายแดนไทย – พม่า
ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมการมีส่วนร่วมย่อยครั้งที่ 2 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยีบริเวณชายแดนไทย – พม่า ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18 ธันวาคม 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินโครงการ “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยีบริเวณชายแดนไทย – พม่า ” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เสนอแนะมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยคณะวิจัย ได้เปิดเวทีเสวนาชุมชนในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนคนสาละวิน/สบเมย”
การจัดประชุมการมีส่วนร่วมย่อยครั้งที่ 2 นี้ ศูนย์บริการวิชาการฯได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงผลการศึกษาวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยีบริเวณชายแดนไทย – พม่า ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 12. 00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง รศ.ดร.ทวีวงค์ ศรีบุรี ผู้อำนวยการโครงการฯ นำทีมคณะทำงานชี้แจงผลการศึกษาด้านระดับน้ำ ด้านการประมง โดยทีมวิจัยฝ่ายระดับน้ำ และทีมวิจัยด้านประมง นอกจากนั้น หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยด้านวิถีชีวิต ชี้แจงผลการศึกษาด้านการท่องเที่ยว วิถีชีวิต สาธารณสุข และทีมวิจัยด้านเศรษฐกิจ - สังคม ได้ชี้แจงข้อมูลผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ - สังคม ก่อนที่จะเปิดโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 การตัดตัดสินใจ ความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการต่อไป

ข่าวโดย : อ่อนศรี ศรีอัมพร ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738