ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 ธันวาคม 2556 / 14:34:57  
สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติแจ้งการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติแจ้งการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจกาวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าที่ ก่อนวันที่สิทธิการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลงแต่ไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มเอกสาร และตรวจสอบรายชื่อสถานีที่ได้อนุญาต ตลอดจนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลงที่ http://broadcast.nbtc.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ : กลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการ 1 (ปส.1) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2 271 -7611, 0-2 271-7600

ข่าวโดย : นายสมชาติ เมฆมงคล นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738