ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2557 / 12:53:27  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 จัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 จัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการ "ส่งเสริมป้องกันการทุจริตในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น" ที่ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และงานช่าง ของหน่วยงานราชการต่างๆ ทุกสังกัดจากทั้ง 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวม 300 คน เข้าประชุมสัมมนาร่วมกัน

โครงการ “ส่งเสริมป้องกันการทุจริตในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นการดำเนินการเพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ด้วยการสร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึก ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายสังคมไทยในการต้านภัยทุจริต เพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชั่นในวงราชการทุกรูปแบบ โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และงานช่าง ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานระหว่างข้าราชการผู้ปฏิบัติ กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นไปอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล (Transparency International) ที่ได้มีการจัดทำดัชนีตรวจสอบการทุจริตประจำปี ซึ่งเป็นการให้คะแนนภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก โดยกำหนดระดับคะแนนจาก 0 คือ มีการคอร์รัปชั่นสูงมาก ไปจนถึงระดับคะแนน 100 คือ มีความโปร่งใส ผลสรุปว่า ประเทศไทยมีการคอร์รัปชั่นเพิ่มมากขึ้น จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 88 ของโลก ตกลงไปอยู่อันดับห้อยท้าย ที่ 102 ของโลก จากคะแนนเต็ม 100 ประเทศไทยได้เพียง 35 คะแนนเท่านั้น ในขณะที่มีข้อมูลการศึกษาวิจัย ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระบุว่า สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการกระทำผิด เป็นแบบเครือข่าย ความเสียหายมีมูลค่ามหาศาล และในโครงการใหญ่ๆ ของรัฐ มักมีการบิดผันการใช้กฎหมายเพื่อการกระทำทุจริต นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นมาก ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการทำงานที่ผ่านมา มักจะทำตามแฟ้มเรื่องเดิม หรือตามประเพณีปฏิบัติ บางครั้งจึงเกิดความผิดพลาดโดยที่ไม่มีเจตนาทุจริต
ดูคลิป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738