ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มกราคม 2557 / 18:20:41  
ทต.บ้านแป้น กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล วันที่ 16 มกราคมนี้
เทศบาลตำบลบ้านแป้นกำหนดจัดอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล วันที่ 16 มกราคม 2557

นายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่าคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง มีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ และที่สำคัญข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลต่อไป เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยกองวิชาการและแผนงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จาก 9 ชุมชน จำนวน 50 คน การอบรมครั้งนี้ เทศบาลได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูนมาให้ความรู้แก่อาสาสมัคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตลอดจนขั้นตอนแนวทาง วิธีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อย่างถูกต้อง
เทศบาลตำบลบ้านแป้นขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทรศัพท์หมายเลข 0-53573-641 ต่อ 16 โทรสาร 0-53573-162


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738