ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มกราคม 2557 / 16:33:13  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดป้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และทรงเปิดอาคารฝึกอาชีพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดป้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และทรงเปิดอาคารฝึกอาชีพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน
บ่ายวันนี้ (20 ม.ค. 2557) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพุน เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้เฝ้ารับเสด็จฯ นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงกิจการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และกราบบังคมทูลผู้ที่มีอุปการคุณมอบเข็มที่ระลึก จำนวน 120 ราย

จากนั้นทรงเปิดป้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน เสร็จแล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจำนวน 139 ตัว ลงในบ่อเลี้ยงปลาของศูยน์ฯเพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต่อจากนั้น ได้เสด็จฯทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ ,การจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ,การเรียนการสอนโรงเรียนร่วม และกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเพื่อสนับสนุนการศึกษาคนพิการ ได้แก่ กิจการซักอบรีด การผลิตปุ๋ย
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบแก่ผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยให้บริการแก่คนพิการในจังหวัดลำพูน จำนวน 13,747 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ใหญ่ 11,348 คน และคนพิการในวัยเรียน 2,399 คน เป็นเด็กที่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียน 2,255 คน และเด็กที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ 144 คน ที่อยู่ในความดูแล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2543 ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันเมื่อปีพ.ศ. 2548โดยคุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน โดยมีครูและบุคลากรจำนวน 59 คน มีนายอัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นผู้อำนวยการ
จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ทรงเปิดอาคารโรงฝึกอาชีพอาคารศิลป์สิริ ซึ่งเป็นอาคารสำหรับฝึกอาชีพแก่เยาวสตรีที่ได้ศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2545 เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวสตรีซึ่งเป็นบุตรผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์และครอบครัวมีรายได้น้อย โดยให้การศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ม.1-ม.6 ปัจจุบันมีเยาวสตรีได้อยู่ศึกษาจำนวน 319 คน

ข่าวโดย : นศ.ฝึกประสบการณ์ อุไรวรรณ ปิงแก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738