ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มกราคม 2557 / 10:14:35  
ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เดินทางล่วงหน้า ตรวจดูพื้นที่วัดเชียงราย จ.ลำปาง เตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เดินทางล่วงหน้า ตรวจดูพื้นที่วัดเชียงราย จ.ลำปาง เตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
น.อ.เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ พร้อมด้วย นายเอกสรัล ฉายชูวงษ์ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และคณะฯ เดินทางล่วงหน้าตรวจเยี่ยมสถานที่ดูความพร้อม ในพื้นที่รอบบริเวณของวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการทรงรับเชิญเสด็จ ประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารพระอุโบสถวัดเชียงราย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง พร้อมกับได้นำดูสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดเชียงราย และได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จครั้งนี้ เช่น การจัดเตรียมสถานที่-พื้นที่รับเสด็จ การกำหนดเส้นทางเสด็จ การจัดเตรียมรถในขบวนเสด็จ การซักซ้อมขบวนรถ ร่างกำหนดการเสด็จ ขั้นตอนการรับเสด็จตามโบราณราชประเพณี การจัดเตรียมสิ่งของที่จะประทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ และการประสานการปฏิบัติ พร้อมกับมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ และซักซ้อมแผนร่วมกันให้พร้อมปฏิบัติ ก่อนวันเสด็จ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการถวายความปลอดภัย และการเตรียมการรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
ทั้งนี้จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จเป็นองค์ประธานพิธี ยกช่อฟ้าวิหารพระอุโบสถวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 และขอให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชน ในเขตพื้นที่ตัวเมืองลำปาง ร่วมประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ตามเคหะสถาน บ้านเรือน เพื่อร่วมรับเสด็จในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ดูคลิป http://youtu.be/Bb0X8E5R3r8

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738