ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 เมษายน 2560 / 22:39:21  
กิจกรรม "ผ่องานศิลป ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ตามวิถีหนองควาย" ครั้งที่ 2
กิจกรรม  "ผ่องานศิลป ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ตามวิถีหนองควาย" ครั้งที่ 2
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปิดกิจกรรม "ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ตามวิถีหนองควาย" ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ 2 เมษายน 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดกิจกรรม "ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ตามวิถีหนองควาย" ครั้งที่ 2 ตามโครงการหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตำบลหนองควาย ประจำปี 2560 ซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลหนองควาย และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในตำบล พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการเขียนลายขันโตกให้มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีมาแต่โบราณที่สามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลหนองควาย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดวาดภาพสีน้ำวัดต้นเกว๋น การประกวดภาพถ่ายวิถีชุมชนตำบลหนองควาย การประกวดเขียนลายขันโตกไม้กลึง การแข่งขันตีก๋องปู่จา การแสดงจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนตำบลหนองควายกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองควาย ชมรมช่างฟ้อนเพื่อสุขภาพตำบลหนองควาย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลหนองควาย โรงเรียนสันป่าสัก โรงเรียนตองกาย โรงเรียนบ้านฟ่อน ชมรมเซิ้งเพื่อสุขภาพบ้านหนองควาย กลุ่มสามวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย พร้อมทั้งการแสดงจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงสินค้าชุมชน OTOP และกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม
ทั้งนี้ ตำบลหนองควายเป็นตำบลที่มีความโดดเด่นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมฝีมือทางหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของบ้านเหมืองกุง ผลิตภัณฑ์ไม้กลึง เครื่องเขินการเพ้นท์ลายของบ้านตองกาย และบ้านตองกายเหนือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านไร่กองขิง ผลิตภัณฑ์สานหวายบ้านหนองควาย ผลิตภัณฑ์จักสานฝาลายอำของบ้านร้อยจันทร์ ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่นวัดอินทราวาส หรือวัดต้นเกว๋น หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านไร่กองขิง ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738