ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 เมษายน 2560 / 15:32:57  
จังหวัดลำพูน คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ของรัชกาลที่ 9 ด้านเรียงร้อยไมตรีและด้านหวังดีมีเมตตา
จังหวัดลำพูน คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ของรัชกาลที่ 9 ด้านเรียงร้อยไมตรีและด้านหวังดีมีเมตตา
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ด้านเรียงร้อยไมตรี ได้แก่ นายวิชิต ทิพย์ใหม่ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 278 หมู่ 4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และด้านหวังดีมีเมตตา ได้แก่ นางเดือนดาเรศ ชัยแก้ว อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งทั้งสองท่าน มีผลงานตามหลักคุณธรรม 2 ผลงาน คือ การพัฒนาชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม และสัมมนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับรางวัลการเป็นแบบอย่างที่ดี คือ รางวัลการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รางวัลมูลนิธิช่วยครู ประจำปี 2536 ของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2548 ของสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณะสุข และยังได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีชุม ประจำปี 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1

นอกจากนี้ นายวิชิต ทิพย์ใหม่ และนางเดือนดาเรศ ชัยแก้ว ยังเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย : อรวรรณ บุตรดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 152

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738