ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 09:50:26  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ร่วมสนทนาในรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ การเปิดรับความคิดเห็นและตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดรับความคิดเห็นมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ในวันราชการซึ่งผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกข้อมูลตามแบบให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็นและนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมด้วยตนเอง ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่และการเตรียมรับมืออุทกภัยพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยตามเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่าน มีความเสี่ยงในการประสบอันตรายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงและในช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินในพื้นที่ป่าและเขาอุ้มน้ำไว้สูง อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ จึงได้มีการประชุมหารือแนวทางเตรียมรับมือกับสถานการณ์โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ในภาคประชาชนยังได้มีการรณรงค์ "ยิ่งทิ้ง-ยิ่งท่วม" เพื่อสร้างขิตสำนึกของคนในสังคมในการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางน้ำ อันเป็นสาเหตุสำคัญของการอุดตันทางไหลของน้ำ เกิดน้ำท่วมขังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบาย คสช. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.... และการเตรียมความพร้อมการจัดงาน LANNA EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย.

ข่าวโดย : วสันต์ มีจินดา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 210

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738