ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 11:21:44  
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในประชาคมอาเซียน
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในประชาคมอาเซียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ AICHR ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ผู้แทนไทยในคณะกรรมมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ได้จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านการฟัง คิด พูด ภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี เพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน 3 คน ไปแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับคุณสมบัติของผู้แข่งขัน จะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณในการเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที/โต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ หรือต่างประเทศ และจะต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 02-1413930 , 02-1413922 หรือ www.nhrc.or.th หรือที่ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 1433 หรือ www.mfa.go.th/asean

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738