ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 11:46:44  
8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เร่งเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เร่งเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคต

ที่โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อำเภอเมืองลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบเฝ้าระวัง รองรับงานด้านผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคต มีผู้แทนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ลำปาง ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร และเพชรบูรณ์ จำนวน 81 ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรมฯ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประกอบกับสถานการณ์ในปี 2559 จำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งประเทศ มีประมาณ 10,783,380 คน คิดเป็น 16.5% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีความครอบคลุมทุกมิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 252

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738