ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 11:51:47  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 โดยมุ่งปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้เยาวชนร่วมคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสามัคคีโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีและปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 139 คน

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738