ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 15:42:33  
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร แนะนำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทดแทน
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร แนะนำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทดแทน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดแบบครบวงจร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

ที่โรงแรมลานนาพาเลซ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผู้นำเกษตรกร เพื่อแนะนำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมจำนวน 2 วัน มีเกษตรกรที่ปลูกพืชหลักจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย และมะม่วง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปรรูป / จ้างแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม แก้ไขปัญหาด้านปริมาณราคาและคุณภาพของผลผลิตที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลให้แก่ภาคการเกษตร ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ลดพื้นที่การเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738