ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 16:20:43  
อบรม อสม.สาขาสุขภาพจิต
อบรม อสม.สาขาสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสาขาสุขภาพจิตชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในระดับอำเภอ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน

นาวาอากาศตรี นายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 3 โดยการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิตจัดขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย เกิดทักษะการคุ้มครอง ประเมินด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและสามารถส่งต่อให้บุคคลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้ ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อสุขภาพจิตที่ดี การดูแลจิตใจเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต การดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ทั้งนี้ ในปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบในวงกว้างหากไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตจึงต้องมีการสื่อสารความรู้ในระดับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง จำนวน 143 คน ประกอบด้วยเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในระดับจังหวัด เครือข่ายบุคลากร สาธารณสุขระดับอำเภอ และเครือข่าย อสม.

ข่าวโดย : วิจิตรา จันเข็ม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738