ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 19:01:53  
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ุสู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ุสู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ุสู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชนเผ่าในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เล็งเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบสานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ ด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรบนพื้นที่สูง ทั้งทางด้านการเสริมสร้างรายได้ จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบทอด มีรายได้ มีงานทำ เป็นการลดปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาเช่นการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตรและอพยพเครื่อนย้ายเข้าสู่ตัวเมืองเป็นต้น
นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นหน่วยงานในสังกัดกองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงสวัสดิการ มีบทบาทภารกิจสำคัญประกอบด้วย เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการและหลักฐานที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของราษฎรพื้นที่สูง เป็นสถานที่ส่งเสริมเผยแพร่แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของราษฎรพื้นที่สูง เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง ในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้มีการประสานการดำเนินกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทั้ง 16 จังหวัด มีการแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็นสองส่วน คือการจัดแสดงภายในอาคาร ประกอบด้วยชั้นที่หนึ่ง มีห้องจัดแสดงสารคดีเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาบนพื้นที่สูง บอร์ดวีดีทัศน์หลักวัฒนธรรม การท่องเที่ยวบนพื้นที่สูงหรือการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชั้นที่สองประกอบด้วย ห้องเรียนรู้การดำรงชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงทั้ง 10 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่ากะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ขมุ ลัวะ ถิ่น และเผ่ามลาบรี ชั้นที่สาม แสดงนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานราษฎรบนพื้นที่สูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชั้นที่สี่ นิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบนพื้นที่สูง ส่วนกันการจัดส่วนจัดแสดงภายนอกพิพิธภัณฑ์ชาวเขาเป็นนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 10 ชนเผ่าข้างต้น
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือภูมิวัฒนธรรม โดยได้กิจกรรมงานแถลงข่าวแก่บริษัททัวร์ในจังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง 5 พื้นที่ใน 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1. เผ่าม้ง บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม 2.เผ่าลีซู บ้านห้วยจะค่าน อำเภอเชียงดาว 3.เผ่ากะเหรี่ยง บ้านโป่งน้อยใหม่ อำเภอแม่วาง และบ้านผาหมอน อำเภอจอมทอง 4. ผ่าลาหู่ บ้านห้วยโป่งจ๊อก อำเภอไชยปราการ โดยมีวัตถุประสงค์คือพัฒนาศักยภาพกลุ่มชนเผ่าในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 290

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738