ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 22:13:58  
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ติวเข้มกำลังพลด้านการสื่อสาร
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ติวเข้มกำลังพลด้านการสื่อสาร
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ติวเข้มกำลังพลด้านการสื่อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สร้างเครือข่ายการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง รวดเร็ว สู่การรับรู้ของประชาชนในภาคเหนือ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่กองบังคับการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พันเอก ดำรงค์ คงเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เปิดการฝึกอบรม UNIT SCHOOL "เทคนิคการถ่ายภาพ และการประชาสัมพันธ์" ให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 และ หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค 3 ที่มาจาก 15 จังหวัดภาคเหนือ(ยกเว้น จ.เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี) เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพล เกี่ยวกับนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคง ของชาติ รวมทั้ง การให้ช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ซึ่งที่ผ่านมาได้ สร้างและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารมีเส้นทางคมนาคมได้สะดวก ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ งานพัฒนาชุมชน และสาธารณูปการ สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ ด้านอื่นๆ รวมถึง การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ภายหลังการฝึกอบรมในครั้งนี้ คาดว่า จะเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ทั้งกำลังพลภายในหน่วย และหน่วยงานภายนอก ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเข้าใจไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ข่าวโดย : สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738