ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2560 / 15:25:42  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่งยกระดับพัฒนาศักยภาพสตรี 5 จังหวัด ภาคเหนือ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่งยกระดับพัฒนาศักยภาพสตรี 5 จังหวัด ภาคเหนือ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่งยกระดับและพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านอาชีพ เพื่อนำมาซึ่งรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม

นางสมพร เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว” ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ ภัยอันตรายจากปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ในชุมชน
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า กลุ่มสตรีที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการยกระดับเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางบริหารกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สวยงาม สามารถแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนนำความรู้ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน พื้นที่ของตน
ทางด้าน นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบัน สตรีมีบทบาท ฐานะทางสังคมมากขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประกอบอาชีพหารายได้แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว นอกเหนือจากบทบาทเดิม คือ การดูแลบ้าน สมาชิกในครอบครัว เป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการตลาด ธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของสตรีในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ วิธีการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ จะทำให้สตรีได้รับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการประกอบอาชีพนำมาซึ่งรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีงานทำในท้องถิ่น ลดความเสี่ยงจากการไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม
โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสตรี จาก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ที่ผ่านการอบรมตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ โครงการสนับสนุนการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน และการอบรมโครงการระยะสั้น ในหลักสูตรต่างๆรวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738