ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2560 / 10:12:38  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ยกระดับสตรีภาคเหนือพัฒนาอาชีพให้ห่างไกลอาชีพที่ไม่เหมาะสม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ยกระดับสตรีภาคเหนือพัฒนาอาชีพให้ห่างไกลอาชีพที่ไม่เหมาะสม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ยกระดับสตรีภาคเหนือพัฒนาอาชีพให้ห่างไกลอาชีพที่ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” และนางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา บรรยายในหัวข้อ บทบาททางสังคมของสตรีที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สังคมปัจจุบันนำไปสู่ความเท่าเทียม เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวได้อย่างไร โดยมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงรายและกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรม นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว” ให้แก่สตรีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวของศูนย์ฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 130 คน เพื่อยกระดับศักยภาพด้านอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่สตรี / กลุ่มสตรีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย พัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในการจัดจำหน่าย 3)ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ ภัยอันตรายจากปัญหาสังคม / ปัญหาครอบครัว และร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาในชุมชน / พื้นที่ของตนภายในงาน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ผลจากการอบรมในครั้งนี้ สตรีและกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมการอบรมกับศูนย์ฯ ได้แก่ สตรีใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 130 คน จะได้รับการยกระดับเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางบริหารกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สวยงาม สามารถแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ กับคนในชุมชน พื้นที่ของตนอย่างมีประสิทธิผล ในส่วนของนางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันบทบาทของสตรีมีการพัฒนาตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีบทบาทฐานะทางสังคมมากขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประกอบอาชีพหารายได้แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวนอกเหนือจากบทบาทเดิม คือ การดูแลบ้าน/สมาชิกในครอบครัว อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการตลาด/ธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของสตรีในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ วิธีการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการค้าประเวณี/การค้ามนุษย์ ฯลฯ จะทำให้สตรีได้รับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการประกอบอาชีพนำมาซึ่งรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีงานทำในท้องถิ่น ลดความเสี่ยงจากการไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา 0819519168
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738