ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2560 / 23:15:48  
ชาวบ้านป่าขาม อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมปลูกสมุนไพร
ชาวบ้านป่าขาม อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมปลูกสมุนไพร
ชาวบ้านป่าขาม อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมปลูกสมุนไพร เป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ

วันนี้(13 สิงหาคม 2560 )นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปายร่วม ปลูกสมุนไพรไทย ที่ วัดป่าขาม บ้านป่าขาม หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นหนักในการควบคุมป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในระดับประชาชน ลดโอกาสเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง เพิ่มพื้นท่ีส่งเสริมสุขภาพ ปลูกสมุนไพรไทย และร่วมใจออกกำลังการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน ชาวบ้านบ้านป่าขามตระหนัก ตื่นตัว ลุกขึ้นมาจัดการสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงจัดกิจกรรม ปลูกสมุนไพรไทย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านของไทย ไม่ให้สูญหายไปและยังมีกิจกรรมวันสุขภาพชุมชน ได้แก่การออกกำลังกายในชุมชน ทานอาหารท่ีปลอดภัย เน้นผักผลไม้ ลดพฤติกรรมเสี่ยง

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738