ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2560 / 16:55:43  
ชาวบ้านในพื้นที่อพยพ อ.แม่เมาะ 199 ราย สุดดีใจ รับเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน หลังเฝ้าคอยมานานกว่า 25 ปี
ชาวบ้านในพื้นที่อพยพ อ.แม่เมาะ 199 ราย สุดดีใจ รับเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน หลังเฝ้าคอยมานานกว่า 25 ปี
รัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมทำพิธีส่งมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน กว่า 200 แปลง ให้แก่ชาวบ้านในอำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่อพยพจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ

ที่ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินเพิ่มเติม ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและอ่างกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก และ ชุมชนบ้านเมาะหลวง ชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทดแทนเอกสารสิทธิที่ดินผืนเดิม เนื่องจากต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสมชัย มาเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นางสารภี จันทร์มี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6, นายนิพนธ์ ชนมนัส ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมร่วมมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎรดังกล่าว
สำหรับการมอบเอกสารสิทธิในโฉนดที่ดินครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานลิกไนต์และก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ำแม่จาง สำหรับใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ช่วงปี พ.ศ. 2521 - 2536 ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องอพยพออกจากพื้นที่อาศัยเดิม ไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรใหม่ แต่ด้วยพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ป่าแม่จาง และป่าแม่จาง-ตอนขุน) จึงทำให้ยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ได้ในขณะนั้น และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพิกถอนสภาพป่าแม่จาง และป่าแม่จาง-ตอนขุน โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และได้มีการดำเนินการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินในพื้นที่เขตป่าสงวนให้แก่ราษฎร ทั้งนี้ นับแต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการออกเอกสารสิทธิที่ดินมอบให้แก่ราษฎรแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,826 ราย และสำหรับในครั้งนี้ เป็นการมอบเอกสารสิทธิที่ดินเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ อีกจำนวน 199 ราย 209 แปลง แยกเป็น การมอบให้กับราษฎรในชุมชนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จำนวน 16 แปลง ชุมชนบ้านเมาะหลวง 179 แปลง และชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ 14 แปลง โดยราษฎรที่ได้รับมอบเอกสิทธิต่างแสดงความดีใจ เพราะต้องรอคอยเป็นเวลากว่า 25 ปีหลังจากอพยพมาอาศัยในที่ดินแปลงใหม่จึงได้รับมอบเอกสารสิทธิในวันนี้
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งมอบเอกสารสิทธิที่ดินทั้ง 209 แปลง ในวันนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และถือเป็นความสำเร็จของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันดำเนินการจนสามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนให้กับราษฎรได้ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงเหลือราษฎรเพียงบางส่วนที่ตกค้าง ซึ่งหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งได้กล่าวเน้นย้ำ ขอให้ราษฎรทุกคนที่ได้รับมอบเอกสารสิทธิที่ดิน ช่วยกันดูแลรักษาผืนที่ดินของตนเองไว้ให้ลูกหลาน อย่าได้ทำการเปลี่ยนมือหรือขายที่ดินเป็นอันขาด เนื่องจากที่ดินทำกินหรืออยู่อาศัยเริ่มหายากมากขึ้น เพราะประชากรของประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในขณะที่จำนวนที่ดินยังคงมีจำนวนอยู่เท่าเดิม

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738