ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 สิงหาคม 2560 / 14:42:16  
จ.ลำปาง เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครบส่วน เสริมประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง
จ.ลำปาง เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครบส่วน เสริมประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง
จังหวัดลำปาง สานต่อนโยบายรัฐจัดกิจกรรมต่อเนื่องเสริมประสิทธิภาพภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กลุ่มสหกรณ์โคนม นครลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้านปศุสัตว์ “การผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง ด้วยอาหารผสมสำเร็จรูปครบส่วน TMR (Total mixed ration)” ร่วมกันเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครบส่วนสำหรับโคนม เพื่อช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารชั่วคราวขึ้น ในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมทำพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด โดย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และ นายบุญเที่ยง จริยา ประธานกรรมการสหกรณ์โคนม นครลำปาง นำหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหาร คณะกรรมการฯ สหกรณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอห้างฉัตร กว่า 200 คน ให้การต้อนรับ และเข้าเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปครบส่วน TMR
สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครบส่วนดังกล่าว ได้จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม “สหกรณ์โคนม นครลำปาง” ที่ต้องการมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงโคนมเป็นของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค ทั้งคุณภาพ ปริมาณ และช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งในเรื่องของค่าจ้างแรงงาน รวมถึงค่าอาหารที่มีราคาแพง โดยทางสหกรณ์ได้เสนอโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูงด้วยเครื่องผสมอาหารครบส่วน TMR” ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งจังหวัดลำปางได้อนุมัติโครงการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 3,450,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรการเกษตรมอบให้แก่ กลุ่มสหกรณ์โคนม นครลำปาง ประกอบด้วย เครื่องผสมอาหารครบส่วน TMR ขนาด 9 ลูกบาศก์เมตร 1 เครื่อง รถฟาร์มแทร็กเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า 1 คัน และเครื่องหั่นหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กว่า 40 ราย จำนวนโคนมกว่า 2,000 ตัว ที่ได้รับประโยชน์จากตัวโครงการฯ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์จำหน่าย (นาหญ้า) ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการฯ อีกกว่า 100 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 200 ไร่
ทั้งนี้ ในส่วนของอาหารสัตว์ครบส่วน TMR ที่จะทำการผลิต ทางสหกรณ์ฯ ได้ใช้สูตรผลิตเฉพาะเป็นสูตรอาหารของลำปางโมเดล ซึ่งจะมีการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะ แล้วนำไปเลี้ยงโคนม แทนการเลี้ยงแบบเดิมที่มีการแยกให้อาหารหยาบและอาหารข้น โดยมีสัดส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงสำหรับโคน้ำนม 15 กก. ประกอบด้วย ต้นข้าวโพดพร้อมฝักอายุ 80 วัน โม่สด ร้อยละ 41.7, หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โม่สด ร้อยละ 36.2, ฟางข้าว ร้อยละ 8, อาหารสำเร็จรูป 30%P ร้อยละ 13.7 และไดแคลเซียม ร้อยละ 0.4 ซึ่งจากการใช้สูตรอาหารดังกล่าวพบว่าแม่โค จะสามารถผลิตและให้น้ำนมในอัตราที่สูงขึ้น ส่วนน้ำนมดิบที่ได้จะมีคุณภาพสูง ไขมันนมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.8 และส่วนประกอบทางเคมีอื่นๆ ไม่ต่ำกว่าที่ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนด โดยปัจจุบัน “สหกรณ์โคนม นครลำปาง” มีฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วมากถึง 17 ฟาร์ม

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738