ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 สิงหาคม 2560 / 11:38:12  
กรมเจ้าท่าขีดเส้น 1 ก.ย. ผู้ก่อสร้างล่วงล้ำแม่น้ำไม่ยื่นครอบครองสิ่งปลูกสร้างมีสิทธิ์ติดคุก
กรมเจ้าท่าขีดเส้น 1 ก.ย. ผู้ก่อสร้างล่วงล้ำแม่น้ำไม่ยื่นครอบครองสิ่งปลูกสร้างมีสิทธิ์ติดคุก
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งเรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำแม่น้ำ เพื่อไม่ให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมโดยรวม ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และการอยู่อาศัยของประชาชนริมน้ำ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนเดิม ตลอดจนกระทบต่อผู้อยู่ใต้การบังคับใช้กฎหมายที่ตราขี้น ใน พ.ศ.2515 และ พ.ศ.2537 จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครอง สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
สำหรับประเภทสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมกำหนดประเภทที่จะอนุญาตได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) จำนวน 18 ประเภท ดังนี้ 1.ท่าเทียบเรือ 2.สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 3.สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง 4.ท่อหรือสายเคเบิล 5.เขื่อนกันน้ำเซาะ 6.คานเรือ 7.โรงสูบน้ำ 8.กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9.ท่าเทียบเรือทางลาดในแม่น้ำโขง 10.ปะการังเทียม 11.ท่อลอด 12.แพสูบน้ำ 13.เขื่อนกันทรายกันคลื่น 14.ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 15.ฝายน้ำล้น 16.ซ่อมแซมชานไม้ 17.สะพานทางเดินไม้ 18.สิ่งปลูกสร้างสำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ดังนั้น หากประชาชนรายใดที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ขอให้รีบมาดำเนินการแจ้งให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ได้รับทราบ นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับเว้นโทษอาญาและโทษปรับทางปกครอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-357437

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738