ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2560 / 11:16:05  
สำนักงาน คปภ. แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน คปภ. แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายชาตรี เขมะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า บริษัทสัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งบริษัทไม่สามารถดำเนินการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามโครงการแก้ไขฐานะเงินกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนได้ มีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง คณะกรรมการ คปภ. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) มีคำสั่งให้บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว โดยให้แก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินและการดำเนินงานที่บกพร่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เมื่อครบกำหนดแล้วบริษัทฯ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินหรือมีฐานะทางการเงินไม่มั่นคงอันอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738