ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2560 / 10:07:15  
จ.ลำปาง ดำเนินการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล
จ.ลำปาง ดำเนินการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 103 แห่ง จัดกิจกรรมการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ขึ้นพร้อมกัน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และทีมงาน ONE HOME จังหวัดลำปาง รวม 8 หน่วยงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนกับ การปลูกต้นไม้ ที่ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในจิตใจของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มี “สภาเด็กและเยาวชน” ในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ จังหวัด ถึงระดับชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจัดให้มีการคัดเลือกได้ ให้ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารภายใน 5 วัน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง บ้านพักเด็กและครอบครัว และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ในจังหวัดลำปาง จำนวน 103 ตำบล ซึ่งพื้นที่ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 96 ตำบลและพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง เทศบาลตำบลบ้านสา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738