ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 09:36:54  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ที่ ตำบลแม่เหาะ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ที่ ตำบลแม่เหาะ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนตำบลแม่เหาะ ทั้ง 13 หมู่บ้าน

นายสุรนาถ ขุนศรี พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง นำคณะวิทยากรครูฝึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เกษตรอำเภอแม่สะเรียง ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ จัดกิจกรรมงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนตำบลแม่เหาะ จากทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในหมู่บ้านของตน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ด้าน พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าคณะวิทยากรครูฝึกระดับอำเภอ กล่าวว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการแนะแนวทางให้คนหันมาพึ่งตนเองเป็นลำดับแรก โดยเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคลและระดับครอบครัว ซึ่งเป็นจะการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในทุกพื้นที่ของประเทศ จนนำไปสู่การที่ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738