ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 09:43:27  
คปภ. ขับเคลื่อน 5 มาตรการเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย
คปภ. ขับเคลื่อน 5 มาตรการเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ยังคงเดินหน้าตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 และแผนกลยุทธ์องค์กรในการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยแก่ประชาชน และพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่างๆให้เข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดย สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัย ได้แก่ สำนักงาน คปภ. ภาคหน่วยงานที่ดูแลด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคประชาชน ได้แก่ สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวแทนของคนพิการ ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ภาคที่เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และภาคองค์กรธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบการประกันภัยมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย รวมทั้งเพื่อเพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังสภาพปัญหา และระดมข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานคปภ.ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ สำนักงาน คปภ. ในเรื่องนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย รวมทั้งกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการประกันภัย โดยที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และเห็นตรงกันว่าในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านประกันภัย สิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องประกันภัย (Insurance literteracy) ซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันหรือมาตรการที่ต้นน้ำเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ประชาชน เพราะหากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็จะไม่ถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อการเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทหรือคนกลางประกันภัย
ในเบื้องต้นให้เร่งขับเคลื่อน 5 มาตรการที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย ได้แก่ มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชน มาตรการที่ 2 การกำกับดูแลโฆษณาที่เกี่ยวกับประกันภัยเกินจริง มาตรการที่ 3 การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน กรณีเมื่อมีการร้องเรียนที่ สำนักงาน คปภ. แล้วผู้ร้องเรียนไปร้องเรียนที่ สคบ. ด้วย มาตรการที่ 4 การคุ้มครองผู้พิการด้านการประกันภัย และมาตรการที่ 5 ในเรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
ดร.สุทธิพล กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ยังคงเดินหน้าในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ผ่านการสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้มแข็งและครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยและได้รับการคุ้มครองด้านการประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยทั้งระบบได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นเสาหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : วีรยุทธ ชนกล้าหาญ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738