ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 11:14:04  
อพท.น่าน แถลงข่าว ผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรม อพท.สัญจร พบปะชุมชนเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน
อพท.น่าน แถลงข่าว ผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรม อพท.สัญจร พบปะชุมชนเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน
อพท.น่าน แถลงข่าว ผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรม อพท.สัญจร พบปะชุมชนเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน ครอบคลุม 5 ตำบล "ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนร่วมรับผลประโยชน์และยั่งยืน" ตามนโยบายรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จังหวัดน่าน โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.น่าน) ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไปสู่นักท่องเที่ยวและประชาชนในและนอกเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประจำปี 2560 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อท้องถิ่นในจังหวัดน่าน มีการจัดกิจกรรมเวทีสัญจร อพท.พบปะชุมชน รวม 7 ครั้ง ประกอบด้วย วัดมหาโพธิ์ ตำบลในเวียง, วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้, วัดศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตึ๊ด, วัดนาซาว ตำบลนาซาว, ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก, วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง, และหอประวัติศาสตร์โรงเรียนน่าน คริสเตียนศึกษา งานแถลงข่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก ชมรมมัคคคุเทศก์จังหวัดน่าน ชมรมที่พักจังหวัดน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดน่าน ร่วมแลกเปลี่ยนเสวนา ของดีชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่า การแสดงจากชุมชน เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรม วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”แกะพระไม้ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ เป็นต้น
สำหรับเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล รวมพื้นที่ 139.37 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เขตอำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลในเวียง ตำบลดู่ใต้ ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก เขตอำเภอภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด จึงต้องมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม โดยมี อพท.น่าน ให้การสนับสนุน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไปสู่นักท่องเที่ยวและประชาชนในและนอกเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประจำปี 2560 คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนด ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิใน การจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนร่วมรับผลประโยชน์และยั่งยืน” โดยมีหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ ชุมชนเป็นเจ้าของ ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น และมีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล มั่นคง ชุมชนรู้จักตนเองว่าตนเองมีอะไรดีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในทรัพยากรของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกชุมชนมีภูมิคุ้มกันความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกทำให้สามารถปรับตัวร่วมสมัยแต่ยังคงรักษาความเป็นรากความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองได้ มั่งคั่ง ต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งล้วนเป็นรากฐานของประเทศ จึงเป็นการสร้างความั่งคั่งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน เครื่องมือในการส่งต่อภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนสู่รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง เนื่องจากเมื่อคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและมูลค่าของอัตลักษณ์ชุมชน ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทางาน แต่อยู่คงถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรของตนเองให้มีการสืบทอดสู่ลูกหลาน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์/บรรลือ -ภาพ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 101

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738