ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 11:55:29  
สาธารณสุขเชียงราย สานความร่วมมือเครือข่ายบริการสุขภาพ และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2560
สาธารณสุขเชียงราย สานความร่วมมือเครือข่ายบริการสุขภาพ และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2560
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สานความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม มุ่งหวังสานความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ประชาชนมีสุขภาวะดี

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 ที่หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ประจาปี 2560 ในหัวข้อ “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการประจำปีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด "สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ" เป็นเวทีแลกเปลี่ยน รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการดูแลสุขภาวะของประชาชน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงาน และข้อมูลการวิจัย ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย รวมถึงเครือข่ายบริการสุขภาพต่าง ๆ เป็นช่องทางในการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการทางด้านการดูแลสุขภาพของหน่วยงานในสังกัด เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เครือข่ายบริการสุขภาพ และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สโลแกน “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าการจัดประชุมวิชาการในปีนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวนกว่า 281 เรื่อง แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ผลงานวิจัย ผลงาน R2R นวัตกรรม และภาพถ่ายเล่าเรื่อง มีบุคลากรสาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพทุกระดับ เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน และภายในงานยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขที่มีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลระดับเขตสุขภาพ ระดับภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ อีกด้วย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา 0819519168
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738