ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 13:14:50  
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ลงนามและประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ลงนามและประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดพิธีพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (CMRU-MSC Free Zone)

วันนี้ (13 กันยายน 2560) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดพิธีพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (CMRU-MSC Free Zone) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประกาศเจตนารมณ์พัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสู่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ อีกทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน และให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามวัตถุประสงค์พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลอดบุหรี่
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” (CMRU-MSC Free Zone), บรรยายหัวข้อ “รำลึกคำสอนของพ่อ เพื่อเยาวชนห่างไกลบุหรี่” โดย นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.แม่ฮ่องสอน และนางสาวสมหมาย กล้าณรงค์ เครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สำรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ นำทีมโดย นายพงศกรณ์ ทิพยปัญญา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ ในประชากรทุกกลุ่มอายุ ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินการลดนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ส่งเสริมช่วยเลิกบุหรี่ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย และเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นที่ยอมรับว่าบุหรี่หรือยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆของการเกิดโรคและเสียชีวิตทั่วโลกจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.3 ซึ่งหมายความว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคที่เกิดจากบุหรี่ในอัตราที่สูง มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738