ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 13:29:24  
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เช้าวันนี้ (13 ก.ย. 60) ที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายวินัย ไชยวงศ์ญาติ คณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับนายปฐม นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางอ่อนศรี ศรีอัมพร ผู้นำนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน และให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ตามวัตถุประสงค์พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลอดบุหรี่ จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.3 ซึ่งหมายความว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคที่เกิดจากบุหรี่ในอัตราที่สูง มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ ในประชากรทุกกลุ่มอายุ ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินการลดนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ส่งเสริมช่วยเลิกบุหรี่ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย และเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐

ข่าวโดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 101

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738