ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 14:48:00  
โครงการพิโกไฟแนนซ์ เพื่อผลักดันให้หนี้นอกระบบเป็นศูนย์
โครงการพิโกไฟแนนซ์ เพื่อผลักดันให้หนี้นอกระบบเป็นศูนย์
รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้มีการบริหารเรื่องหนี้นอกระบบ โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังในระดับภูมิภาค เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งในการดำเนินการตามแผนงาน คือการดำเนินการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) เพื่อผลักดันให้หนี้นอกระบบเป็นศูนย์

นางสาวลักขณา สุภาพ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้มีการบริหารเรื่องหนี้นอกระบบ โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังในระดับภูมิภาค เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งในการดำเนินการตามแผนงาน คือการดำเนินการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) เพื่อผลักดันให้หนี้นอกระบบเป็นศูนย์ นั้น
กระทรวงการคลัง เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อยโดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกับประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกันจึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ได้แก่สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ทั้งนี้ ได้ประกาศกำหนดให้การให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการธนาคาร ถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้นผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลเป็นทางการค้าปกติโดยมีลักษณะสินเชื่อ เข้าข่ายตามลักษณะของสินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้องและดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้กำกับดูแลประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น
ผู้สนใจที่ต้องการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-611700 หรือ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทรสายด่วน 1359

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738