ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 15:02:10  
จังหวัดน่าน ทำพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรหน่วยงานและเครือข่าย ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน งานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2560
จังหวัดน่าน   ทำพิธีเชิดชูเกียรติ  มอบเกียรติบัตรหน่วยงานและเครือข่าย ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน  งานด้านการพัฒนาสังคม  ประจำปี  2560
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ทำพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและเครือข่าย ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน งานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2560

ที่ห้องประชุม Convention hall โรงแรมดิอิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงาน และเครือข่าย ที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2560 ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม” ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน องค์กรภาคเอกชน จำนวน 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 5 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ จำนวน 21 คน และแกนนำสตรี จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 คน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงาน และเครือข่าย ที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2560

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738