ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 15:10:25  
น่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560
น่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560
น่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันนี้ 13 ก.ย. 60 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน โดยมีนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด 118 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ และเพชรบูรณ์ โดยในพื้นที่จังหวัดน่านได้ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 โครงการ ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานการพัฒนา และเป้าหมาย การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯ และให้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งได้มีการจัดทำแผนบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯ ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตลอดจนให้คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

ข่าวโดย : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล ส.ปชส.น่าน ภาพ / ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 64

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738