ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 15:35:47  
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัลแก่หมู่บ้านรักษาศีล 5
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัลแก่หมู่บ้านรักษาศีล 5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและของรางวัลแก่หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ นำหลักธรรมมาปรับใช้ในสังคมทุกภาคส่วน

(13/9/60) จังหวัดน่าน โดย นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลแก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบและหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 จังหวัดน่าน ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง โดยมี พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับโล่ รางวัลฯ และผู้ที่มาร่วมงาน นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เป็นผู้จัดพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัล ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา จนถึงระยะที่ 3 ประจำปี 2560 ดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน อาทิ ประกาศให้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นนโยบายหลักของจังหวัด การกำหนดแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน จัดทำและแจกจ่ายคู่มือโครงการและมอบป้ายแก่หมุ่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับตั้งแต่ระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล การประชุมเสวนาพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ การสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นระดับอำเภอ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ และประกาศผลการประเมินระดับจังหวัดน่านเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2560

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ / บรรลือ -ภาพ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738