ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 15:59:56  
สวท.ลำพูน สานต่อความดีเพื่อพ่อ ก้าวสู่ปีที่ 34
สวท.ลำพูน สานต่อความดีเพื่อพ่อ ก้าวสู่ปีที่ 34
สวท.ลำพูน ก้าวสู่ปีที่ 34 สานต่อความดีเพื่อพ่อ พร้อมเดินหน้าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในฐานะองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (ผอ.สวท.ลำพูน) กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) เปิดทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2527 ด้วยเครื่องส่งวิทยุระบบ FM Stereo ความถี่ 95.5 MHz กำลังส่ง 100 วัตต์ ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. เป็นประจำทุกวัน ต่อมาในปี 2530 ได้เปลี่ยนความถี่เป็น 95.0 MHz และดำเนินการออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 24.00 น. เป็นประจำทุกวัน จนถึงปัจจุบัน สวท.ลำพูน เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และสื่อข้อมูลจากประชาชนถึงรัฐบาล การประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นสื่อข้อมูลจากประชาชนถึงรัฐบาล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ดำเนินรายการต่างๆ เพื่อสังคมทุกชนชั้น เป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ในการประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริฯ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาความเจริญมาสู่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ตามวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ที่ว่า “เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ” สวท.ลำพูน มีนโยบายนำความรู้สู่ประชาชน โดยการผลิตรายการ ข่าว สปอต สารคดี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลำพูน (อป.มช.ลำพูน) มาร่วมผลิตรายการด้วย
สวท.ลำพูน กำหนดจัดงานทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบ 33 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 ภายใต้แนวคิด สวท.ลำพูน 33 ปี สานต่อความดีเพื่อพ่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ที่อาคารเลขที่ 113 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีบวงสรวงพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ พิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมพบปะเครือข่ายที่ร่วมผลิตรายการ และรับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ ทานผักด้วยรักพ่อ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738