ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 16:52:34  
จังหวัดน่านจัดพิธีมอบโล่รางวัล เกียรตบัตร แก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคล ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
จังหวัดน่านจัดพิธีมอบโล่รางวัล เกียรตบัตร แก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคล ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
จัดพิธีมอบโล่รางวัล เกียรตบัตร แก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3

ที่ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จังหวัดน่านโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีมอบโล่รางวัล เกียรตบัตร แก่หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
สำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่หนึ่ง โดยส่งเสริมให้หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคล ร่วมขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาเป็นแนวทางดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสงบสุข ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกาศให้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นนโยบายหลักของจังหวัด การจัดทำและแจกจ่ายคู่มือ แนวทางการดำเนินงานโครงการ และมอบป้ายหมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงกรในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด ตำบล อำเภอ การคัดเลือกหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ระดับอำเภอ และจังหวัด เป็นต้น
โดยในระยะที่ 3 นี้ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบที่ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยอบรมประชาชนตำบลพญาแก้ว วัดพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลสำหรับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 แห่ง หน่วยงาน องค์กร รักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 21 แห่ง สถานศึกษารักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 20 แห่ง และบุคคลรักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 19 คน โดยมุ่งหวังให้บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา ต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล ร่วมกันเป็นแบบอย่างสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขยายผลไปยังสังคมในวงกว้างต่อไป

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738