ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 17:26:04  
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน เตรียม จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน เตรียม จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่บริเวณสะพานประวัติศาสตร์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

(12 กย.60 ) นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุม ศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวินแจ้งว่า เตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่บริเวณสะพานประวัติศาสตร์ บ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลองในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำ คู คลองในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ
ในงานมีเวทีเสวนา หัวข้อชีวิตกับสายน้ำ พิธีสืบชะตาแม่น้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา แผ้วถางทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำปาย ปลูกต้นไม้ และการจัดนิทรรศการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลองแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาแม่น้ำ ลำคลองในพื้นที่ของตนเอง ให้คุณภาพน้ำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน/

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738