ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 กันยายน 2560 / 11:27:34  
จ.ลำปาง เปิดประชาพิจารณ์ ค.3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน เครื่องที่ 4-7
จ.ลำปาง เปิดประชาพิจารณ์ ค.3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน เครื่องที่ 4-7
กฟผ. เปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ทบทวนร่างรายงานผลการวิเคราะห์แนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์สาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทบทวนมาตรการแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ หรือ ค.3 ซึ่งได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นขึ้น ที่อาคารหอประชุมและโภชนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่โครงการฯ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ รวมจำนวนกว่า 2,300 คน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กฟผ. ได้ยื่นแบบขอดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ที่กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ แต่ภายหลังได้มีหนังสือแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตจาก 600 เป็น 655 เมกะวัตต์ และได้ขอเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณการใช้ถ่านหิน การใช้หินปูน การใช้น้ำ ปริมาณน้ำทิ้ง ปริมาณเถ้า ปริมาณยิปซั่ม และการระบายมวลสารทางอากาศ ซึ่งทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ทาง กฟผ. ต้องดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ เพื่อให้การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเป็นไปอย่างรอบด้านและครอบคลุมผลกระทบอย่างแท้จริง รวมถึงให้ทบทวนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าว โดยทาง กฟผ. ได้เปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์สาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ค.1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 และได้ทำการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ค.2 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) มีความสมบูรณ์ครอบคลุมต่อปัญหาข้อห่วงกังวลของประชาชน ให้มาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ทาง กฟผ. จึงได้จัดทำเวทีสาธารณะทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบฯ หรือ ค.3 ขึ้น เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพิ่มเติม โดยได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จาก 7 กลุ่ม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโครงการฯ รัศมี 5 กม., กลุ่มหน่วยงานรับผิดชอบศึกษาและพิจารณารายงาน EHIA, กลุ่มหน่วยงานภาคราชการ, กลุ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์, กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ, กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ได้ใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.00 – 14.00 น. ของวันที่ผ่านมา(23 ก.ย. 60) โดยมีตัวแทนประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่าง รวมจำนวนกว่า 50 คน ขึ้นเวทีอภิปรายให้ข้อมูลข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการฯ โดยส่วนใหญ่ยังคงมีความห่วงกังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งในเรื่องคุณภาพอากาศ, ปริมาณฝุ่นละออง, เสียงรบกวน, แรงสั่นสะเทือน, น้ำเสีย และในเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน, การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ, การพัฒนาการศึกษาแก่คนในพื้นที่, การพัฒนาระบบสาธารณูปการ สาธารณูปโภค รวมถึง การพัฒนาระบบการแพทย์การพยาบาล เป็นต้น
โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. และ ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ร่วมกันขึ้นเวทีกล่าวสรุปผลภาพรวมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.3 ซึ่งทุกประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานฯ จะได้เก็บรวบรวมนำไปปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฉบับสมบูรณ์ เพื่อจะได้นำเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระสิ่งแวดล้อม (คชก.) ให้ได้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ ได้มีมาตรการแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นและรอบด้าน
อย่างไรก็ตามการรับฟังความคิดเห็น ค.3 ครั้งนี้ ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยทางบริษัทที่ปรึกษา จะยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อเนื่องไปอีก 15 วัน จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ซึ่งประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยส่งถึง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (อาคาร ทีจีซี ชั้น 2 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7) โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 3201-5 ต่อ 104,106 โทรสาร 0-2509-9109 อีเมล์ weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738