ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กันยายน 2560 / 08:40:53  
ศูนย์พัฒนาสตรีภาคเหนือ ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560
ศูนย์พัฒนาสตรีภาคเหนือ  ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวฯ ทำพิธีมอบใบวุฒิบัตรแก่เยาวชน และประชาชน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปวช.,ปวส. และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพโครงการ "สร้างชีวิตใหม่ฯ" ประจำปี 2560

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้นต่อเนื่องในโครงการ “ฝึกอาชีพในสถาบัน” และโครงการฝึกอาชีพ “สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ 2560” ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธี โดยมีนายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมกันให้การต้อนรับ พร้อมกับนำเยาวชนและประชาชนที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ รวม 376 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบใบวุฒิบัตร
โดยในโอกาสนี้ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประธานพิธี ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งมีใจความสำคัญว่า การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ทาง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จัดขึ้นถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยมุ่งหวังให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอย่างสุจริต มีรายได้พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัว ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรม เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ขยัน อดทน และประหยัด อันถือเป็นการปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำรัชของ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ยึดมั่น และถือปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดไป เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตรและโครงการดังกล่าว ถือเป็นงานกิจกรรมที่ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ ทำการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ได้ทำการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพในโครงการต่างๆ หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้นและต่อเนื่อง, โครงการสนับสนุนสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ชุมชนนอกสถาบัน, โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว, โครงการฝึกอบรมต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาการค้าประเวณี และโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะในปีงบประมาณ 2560 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพในโครงการต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,200 ราย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738