ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กันยายน 2560 / 14:36:15  
จังหวัดลำปาง พร้อมเริ่มเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ตุลาคมนี้
จังหวัดลำปาง  พร้อมเริ่มเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ตุลาคมนี้
จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดโครงการประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ตุลาคมนี้

นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายสำคัญที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยกำหนดแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งเป็นกลไกในการเติมเต็ม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียง โดยจังหวัดลำปางมีผู้ผ่านสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 205,805 ราย (13 อำเภอ 100 ตำบล)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการให้วงเงินเพื่อใช้ชำระสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จำนวน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย 1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบ เพื่อเกษตรกรรม ตามเงื่อนไขดังนี้ วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี , วงเงิน 300 บาท ต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 2.วงเงินส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 3.สวัสดิการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย 3.1 วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อคนต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า ได้ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน 3.2 วงเงินค่ารถโดยสาร บขส. วงเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ในการซื้อบัตรโดยสาร รถ บขส.ได้ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน 3.3 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ วงเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ในการซื้อบัตรโดยสารรถไฟได้ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน
โดยจังหวัดลำปาง กำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ สถานีรถไฟนครลำปาง เวลา 10.15 – 10.45 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง และเวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ร้านเบตงมินิมาร์ท

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738