ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2560 / 12:48:27  
จังหวัดลำปาง แจ้งผู้จำหน่ายสุรา เบียร์ ไวน์ และบุหรี่ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จังหวัดลำปาง แจ้งผู้จำหน่ายสุรา เบียร์ ไวน์ และบุหรี่ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จังหวัดลำปาง ขอให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสุรา เบียร์ ไวน์ และบุหรี่ ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อปรับโครงสร้างภาษีสุราและบุหรี่ใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ประกอบการสุรา เบียร์ ไวน์ และบุหรี่ มีราคาจำหน่ายปลีกสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในบางพื้นที่แจ้งว่าสินค้าดังกล่าว มีราคาจำหน่ายปลีกสูงขึ้นและมีสินค้าวางจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ จังหวัดลำปาง จึงขอให้ผู้จำหน่ายสุรา เบียร์ ไวน์ และบุหรี่ ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ดังนี้ 1.การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขอารบิคในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนังหรือวัตถุอื่นแสดงไว้ที่สินค้าหรือสถานที่ที่ให้บริการ กรณีที่สภาพสินค้าหรือการให้บริการไม่สามารถแสดงราคาหรือค่าบริการไว้ที่สินค้า ให้จัดทำบัญชีแสดงรายการสินค้าหรือบริการและราคาสินค้าหรือค่าบริการไว้ที่เปิดเผย ซึ่งผู้บริโภคสามารถดูได้ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการต้องแสดงค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการ
2.ทั้งนี้ ในกรณีสินค้าที่ผู้ผลิตนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ที่สินค้านั้น หากผู้จำหน่ายประสงค์จะจำหน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้องแสดงราคาจำหน่ายใหม่ แต่ถ้าหากประสงค์จะจำหน่ายในราคาที่แตกต่างออกไปต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกใหม่ หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว โปรดแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร 0-5426-5088 สายด่วน 1569

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738