ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2560 / 17:27:00  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 350 คน เข้าร่วมอบรม
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่แบบครูมืออาชีพ รวมทั้ง เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจน เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นว่า”ครู” เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่เพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตนาคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบรรจุใหม่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาท และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นักเรียน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการดูแลส่งผลต่อนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนตามแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งผลิตคนดีออกสู่สังคมต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738