ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ตุลาคม 2560 / 13:50:05  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพพร้อมมอบเงินขวัญถุงประกอบอาชีพ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพพร้อมมอบเงินขวัญถุงประกอบอาชีพ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพพร้อมมอบเงินขวัญถุงประกอบอาชีพ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 271 คน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว รุ่นที่ 2/2560 และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ โดยมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ เชียงราย นางพรสม กล่าวว่า สค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว เป็นภารกิจที่ พม. ให้ความสำคัญมาก เพราะสตรีนอกจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ ซึ่งปัจจุบันสตรีไทยมีบทบาทด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือแม้แต่ในระดับนานาชาติ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันความเสี่ยงแก่เด็ก สตรี หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนการใช้พัฒนาศักยภาพสตรีในระดับพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทยมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนเอง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ จะได้รับการดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับการฝึกอาชีพตามความสนใจหรือความถนัด ทั้งนี้ เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ยังดูแลจัดหางานให้ทำมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นหลังต่อไป สำหรับการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์ฯเชียงราย แห่งนี้ มีผู้สำเร็จการอบรมฝึกอาชีพในสถาบัน หลักสูตร 6 เดือน/หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 304 คน และการฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 240 คน รวมทั้งสิ้น 544 คน ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคนต้องพัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม อย่าหยุดนิ่งเพราะคนที่หยุดนิ่งคือคนที่ล้าหลังในทันที เนื่องจากปัจจุบันสังคมแปรเปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีน้ำใจต่อนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน นำความรู้ที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมกับศูนย์ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน อีกทั้งขอให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคม เป็นเครือข่ายในการดูแลสังคมรอบข้างให้เป็นปกติสุข” และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร ผู้นำชุมชม เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพของศูนย์ฯ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งถือว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับสตรีเหล่านี้ให้มีโอกาสในสังคมมากขึ้น” ทางด้าน นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและรายได้ โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ อุตรดิตถ์) หากมีปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ศูนย์ฯ เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ เสริมสวย ตัดผมชาย อาหารโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดสปา การทำกาแฟและเครื่องดื่ม ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล) โรงแรมและบริการ ตลอดจนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 คน ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์หมายเลข053-958055, 081-9616676 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 306

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738