ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2560 / 13:33:06  
ผู้ว่าฯ กำหนดแนวทางพัฒนาจังหวัดลำปาง 12 วาระ สู่ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"
ผู้ว่าฯ กำหนดแนวทางพัฒนาจังหวัดลำปาง 12 วาระ สู่ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กำหนดแนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 12 วาระ ภายใต้แผนงาน "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข พ.ศ. 2561 - 2562"

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวถึงแนวทางการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถที่จะนำนโยบายของรัฐ ลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ ว่า แนวทางและจุดเน้นในการที่จะพัฒนาเมืองลำปาง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักแนวคิดวิธีปฏิบัติที่รวดเร็ว เรียบง่าย แก้ปัญหา มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมคิด ช่วยทำ และทำทันที ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้เป็น 12 วาระ ชื่อแผนงาน “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข 2561 - 2562” โดยทั้ง 12 วาระ จะประกอบไปด้วยแผนการพัฒนาเมือง ชุมชน และทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ อาทิ แผนการพัฒนาอนุรักษ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีพื้นถิ่น, งานด้าน การพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม, แผนการพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้ลำปางเป็นเมืองต้องแวะชม, แผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร, การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง, การพัฒนาคนสู่ชุมชนฐานรากเข้มแข็ง สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้สู่จุดนัดพบของคนรุ่นใหม่ สร้างสวัสดิการให้ทั่วถึงสู่เมืองอารยสถาปัตย์ และส่งเสริมการทำงานแบบ บูรณาการตามหลักประชารัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานในการพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 353

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738